KOORDİNE ETTİĞİ ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILAR VE SUNULAN BİLDİRİ VE MÜZAKERELER

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü “Yaygın Din Eğitimi Sempozyumu” 30 Mart-1 Nisan 2012 Ankara

 

KATILDIĞI ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILAR VE KONFERANSLAR

1. “Kültür Coğrafyamızda Hz. Muhammed Uluslar arası Sempozyum, Mart 2008 SAKARYA

2. “Hinduizm ve Sekülerlik” (müzakere), Uluslar arası Dini Canlanma ve Sekülerlik Sempozyumu, 21-22 Ekim 2007 Ankara

3. “Modernite, İslam ve Batı, Mısır-Türkiye Söyleşileri” 21 Şubat 2007, Kahire-Mısır

4. “Protestan Reformu ve Martin Luther” (Tebliğ), 2000. Yılında Hıristiyanlık Dünü, Bugünü ve Geleceği (Uluslar arası),09-10 Haziran 2001 Ankara, Basıldığı yer: Dinler Tarihi Araştırmaları III, s

5. Uluslar arası Düzceli Zahid el-Kevseri Sempozyumu, “Mezhepler Tarihi” Oturumu Başkanlığı ve Değerlendirme Oturumu Başkanlığı, 24-25 Kasım 2007 Düzce

6. “İslam’da Dini Müsamaha Uluslar arası Sempozyum” Temmuz 2009 Şam, SURİYE

7. “Hz. Peygamber’in İnsanlığa Kazandırdığı Değerler”, Nisan 2009, Sydney, AVUSTRALYA

8. “Ramazan ve Bayram”, Ekim 2008 Metz Fransa

9. “Ramazan ve Mescid-i Nebevi”, Eylül 2008, Medine

10. “Ramazan ve Kur’an”, Eylül 2008 Mekke

11. “Birlikte Yaşama Anlayışı ve İslam” Nisan 2008 Zürih İsviçre

12. “Mevlana’da Hz. Peygamber Sevgisi”, 21 Nisan 2007, Santiago-Şili

13. “Mevlana’da Hz. Peygamber Sevgisi”, 24 Nisan 2007, Boenos Aires-Arjantin

14. “Mevlana’da Hz. Peygamber Sevgisi”, 28 Nisan 2007, Saopaulo-Brezilya

15. “İdeal İnsan, İdeal Toplum” (Konferans), 21 Ekim 2006

16. “Ramazan Ayının Toplum Üzerindeki Etkileri” (Konferans), 17 Ekim 2006, Bişkek-Kırgızistan

17. “Tarih Aynasında Bosna” (Seminer) 17 Temmuz 2006, Saraybosna-Bosna

18. “Dürûsu’l-Haseniyye Bilimsel Etkinlikleri”, 08Kasım 2005, , Fas Kazablanka

19. Uluslar arası İslam-Türk Medeniyeti ve Avrupa Sempozyumu, “Din ve Mistisizm” Oturumu Başkanlığı, 24-26 Kasım 2006 İstanbul

20. “Kutlu Doğum Toplantısı”, 24-25 Nisan 2005, Abuja, Nijerya

21. “Cumhuriyet, Kültürel Çoğulculuk, Fransa-Türkiye Söyleşileri”, 30 Mart-01 Nisan 2006, Paris, Fransa

22. “Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi-Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arası İşbirliği Toplantısı”, 17-21 Aralık 2000, Bakü, Azerbaycan

23. “İdeal İnsanın Özellikleri” (Konferans), 21 Kasım 1998, Lefkoşe Kıbrıs

24. “İslam’da Caminin Önemi” (Konferans), 13 Şubat 1999, Frankfurt, Almanya

 

KATILDIĞI ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILAR VE SUNULAN BİLDİRİ VE MÜZAKERELER

1. “Zerdüştîlik’te Din ve Din anlayışı”, (Bildiri) Cumhuriyetin 75. Yılı Münasebetiyle Dinler Tarihi Açısından Din ve Din Anlayışı Sempozyumu, Konya 20-21 Kasım 1998, Basıldığı Dergi: Dinler Tarihi Araştırmaları II, Ağustos 2000, s. 269-279

2. “Protestan Reformu ve Martin Luther” (Tebliğ), 2000. Yılında Hıristiyanlık Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu (Uluslar arası), 09-10 Haziran 2001 Ankara, Basıldığı yer: Dinler Tarihi Araştırmaları III

3. “İslam Dünyasındaki Değişimde Protestanlığın Etkisi” (Tebliğ), Çağımızda Sosyal değişme ve İslam Sempozyumu, 25-26 Mayıs 2002 Ankara

4. “Klasik Fransız Şarkiyatçılığının Günümüze Yansıması” (Müzakere), Oryantalizmi Yeniden Okumak: Batıda İslam Çalışmaları Sempozyumu, 11-12 Mayıs 2002 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Basıldığı yer: Diyanet Yayınları, Ankara 2003

5. “İlahi Dinlerde Evrensellik Tasarımının Teorik Sunumu” (Müzakere), Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Din Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu, 26-27 Mayıs 2001, Türk Ocakları Sakarya Şb- Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Basıldığı Yer: Değişim Yayınları, Sakarya 2002, s. 171-175

6. “Tebliğde Güncel Sorunlar” (Müzakere), Hz. Peygamber’in Tebliğ Metodu ışığında İslam’ın Güncel Sunumu, Kutlu Doğum Sempozyumu, 16-18 Mayıs 2003, Ankara

7. “Türkiye’de Protestan Misyonerliği” (Müzakere), Türkiye’de Misyonerlik Faaliyetleri Sempozyumu, 17-18 Nisan 2004, İstanbul

8. Dinler Tarihi Metodoloji Problemleri (İlmi Toplantı), Müzakere, 25-26 Haziran 2004, İstanbul

9. Türk Dünyasında Misyonerlik Faaliyetleri Sempozyumu, “Misyonerlik Faaliyatlerine Karşı İslam’ın Temsil Ve Takdimindeki Doğru Tutumların Belirlenmesi”, 15-17 Nisan 2005, Çanakkale

10. Dinler Tarihçileri Gözüyle Türkiye’de Misyonerlik Faaliyetleri Sempozyumu, “Sakarya ve Çevresinde Misyonerlik Faaliyetleri”, 1-2 Ekim 2005, Ankara

11. Ehli Kitap Sempozyumu, “İslam Öncesi Dönem’de Ehli Kitap” (Müzakere), 11-12 Kasım 2005, İstanbul

12. Vefa Semti, Dünü, Bugünü, Yarını Sempozyumu, “Haritalar Üzerinden Bir Semti Okumak”, (Oturum Başkanı) 04-05 Kasım 2006 İstanbul

13. Yaşlılık Dönemi ve Problemleri, “Dinlerin Yaşlılara Bakışı” (Müzakereci), Aralık 2006

14. “Daru’l-Fünun Sempozyumu”, İstanbul Üniversitesi, Kasım 2009 İstanbul

15. Beş yıllık Dekanlık görevi içerisinde Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ev sahipliğinde dört ulusal, üç uluslararası bilimsel toplantı, sempozyum gerçekleştirilmiştir. Ayrıca beş yıldır fakültenin eğitim dönemleri her Çarşamba öğleden sonraları program boş bırakılarak yurt içinden ve yurtdışından bilim adamları davet edilerek öğrencilerin istifade etmesi sağlanmıştır. Şu ana kadar bu programların sayısı 100 kadar olmuştur